ՀՏՀ

 • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

 • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

 • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
 • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Հաշվապահական խորհրդատվություն

Արմատական փոփոխությունների անցումային շրջանում (ինչպիսին է, օրինակ, ՀՀՀՀՍ-ներից ՖՀՄՍ-ների անցումը) մեծանում է հնարավոր ռիսկերից ապահովագրվելու անհրաժեշտությունը:

Առաջարկվող ծառայությունները`

 • ՖՀՄՍ (IFRS)-ներին անցման խորհրդատվություն,
 • հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում,
 • աշխատանքային հաշվային պլանի մշակում,
 • տիպային գործառնությունների ձեռնարկի մշակում,
 • փաստաթղթավորման և փաստաթղթաշրջանառության մշակում,
 • հաշվապահական հաշվառման գործող համակարգի ուսումնասիրություն, թերությունների բացահայտում, դրանց վերացման և գործող ընթացակարգերի բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների և գործողությունների պլանի ներկայացում,
 • ինքնարժեքի հաշվառման համակարգի ներդրում,
 • հաշվապահական հաշվառման համար ծրագրային և տեխնիկական կարիքների գնահատում (տեխնոլոգիաներ), հաշվապահական համակարգչային ծրագրերի ներդրում
 • առանձին գործարքների (պայմանագրերի) ֆինանսական հետևանքների հաշվառում և արտացոլում ֆինանսական հաշվետվություններում

Որ դեպքերում են իրականացվում

 • օրենսդրական պահանջով (2011թ.-ից կազմակերպությունները պետք է հաշվապահական հաշվառման ազգային ստանդարտներից անցում կատարեն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների),
 • օրենսդրական պահանջներին և կազմակերպության գործունեության առանձնահատկություններին համապատասխան հաշվառման և փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ներդրման անհրաժեշտություն,
 • հաշվառման համակարգի ավտոմատացման անհրաժեշտություն,
 • կազմակերպության համար պարբերական բնույթ չկրող առանձին գործարքներ` ՖՀՄՍ-ների պահանջներին համապատասխան հաշվառում և ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացում

Ինչու ԹՄ

 • ուղղակի մասնակցություն հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերի (օրենք, ստանդարտներ, ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթներ, հաշվային պլան, սկզբնական հաշվառման փաստաթղթեր, գրանցամատյաններ) մշակմանը,
 • մի քանի տասնյակ մասնագիտական, ուսումնամեթոդական գրքերի ու հոդվածների հեղինակում,
 • հսկայական փորձառություն 1999թ-ից սկսած,
 • որակավորված, հեղինակավոր մասնագետներ,
 • հաճախորդների մեծ բազա:
 
© 2020 TM Audit CJSC.

ՀՀ, ք.Երևան,
Պ․Սևակ 8,
հեռ.՝ (374 60) 60-70-80, 60-71-81
էլ. փոստ՝ info@tmaudit.am
«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 1997թ.: Այն Հայաստանի առաջատար աուդիտորական խորհրդատվական ընկերություններից է: Ընկերությունը բարձրակարգ մասնագիտական ծառայություններ է մատուցում միջազգային և տեղական բազմաթիվ ընկերությունների ու կազմակերպությունների: ԹՄ Աուդիտը մշտապես կիրառում է նոր մեթոդներ, մոտեցումներ, տեխնոլոգիաներ, ակտիվորեն մասնակցում է հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխմանն ուղղված ծրագրերին, որն էլ թույլ է տալիս առաջարկել ժամանակի պահանջներին համապատասխան ծառայություններ: